Výročná správa

Ponúkame Vám pomocné nástroje na ľahké vyhotovenie Výročnej správy spoločnosti, na zhotovenie ktorej potrebujete iba Vaše účtovné výkazy a niekoľko ďalších údajov.

   Stačí nám zaslať email.

Ing. Ivan Tomšík - ZeroTax sa zaoberá spracovaním účtovníctva dodávateľským spôsobom, nadstavbami k účtovným programom a rôznymi ekonomickými prácami takmer 10 rokov. V spolupráci so svojimi klientami bol vyvinutý systém grafického spracovania ekonomiky firmy tak, aby podal čo najzrozumitelnejší obraz o spoločnosti, ktorú sleduje v grafickom vyjadrení. Tento systém dostal meno TopMan. Jeho súčasťou sú súbory na ľahké vytvorenie Výročnej správy a Finančnej analýzy. Finančná analýza sa môže vyhotoviť buď na medziročnej báze, prípadne mesačne. Prácu so súbormi zvládne každý, kto pracuje s Excelom na užívateľskej úrovni. V prípade, že používate ekonomický softvér EDcom Senica, táto nadstavba je jeho súčasťou, a práca s ňou je o to jednoduchšia.

V Zákone č. 431/2002 Z. z. / Zákon o účtovníctve / je uvedené v § 20 okrem iného:
Výročná správa
Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa §19 ZoÚ, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom, s výnimkou výročnej správy podľa osobitného predpisu.Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke.
V Zákone č. 513/1991 Z. z. / Obchodný zákonník /v znení neskorších predpisov a úprav v §40 sa uvádza:
Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, ukladá sa do zbierky listín účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť vyhotoviť výročnú správu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.