Produkty


Finančná analýza spoločnosti

Na zhotovenie Finančnej analýzy Vašej spoločnosti budete potrebovať:

 • naše podklady vo forme excelovských zošitov
 • Výkaz Ziskov a strát za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • Súvahu za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • Finančné toky / CF / za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • Poznámky k účtovnej závierke za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • údaje o priemerných ročných počtoch zamestnancov za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • údaje o odpracovaných hodinách zamestnancov za dve posledné zdaňovacie obdobia

Ako na to:

 • najprv si vyplníme našimi údajmi súbor udaje.xls
 • v súbore S,V,CF,FA.rok.xls vyplníme nesúčtové riadky vo Výkaze ziskov a strát, v Súvahe
 • doplníme údaje v zošite Hlavička FA +.xls, tzn.počty pracovníkov a odpracované hodiny pracovníkov
 • otvoríme si súbor Integrovaná VS, S, V, CF, BS, PL,GV.xls a v ňom doplníme údaje v listoch S,V
  • vyplníme nesúčtové riadky vo Výkaze ziskov a strát, Súvahe za minulé zdaňovacie obdobie
 • skontrolujeme si výzor grafov a správnosť údajov vo VS a FA, prípadne upravíme grafiku
 • vytlačíme zošity S,V,CF,FA rok.xls a Hlavička FA +.xls
Ukážka zhotovenej FA v pdf

Náhľad zhotovenej FA