Produkty


Výročná správa spoločnosti

Na zhotovenie Výročnej správy Vašej spoločnosti budete potrebovať:

 • súbory na jej zhotovenie vo forme excelovských zošitov
 • Výkaz Ziskov a strát za dve posledné zdaňovacie obdobia, napr.Súvahu za rok 2008 a 2007 / aj s údajmi za rok 2006 /
 • Súvahu za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • Finančné toky / CF / za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • Poznámky k účtovnej závierke za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • údaje o priemerných ročných počtoch zamestnancov za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • údaje o odpracovaných hodinách zamestnancov za dve posledné zdaňovacie obdobia
 • údaje o investíciách za príslušné zdaňovacie obdobie / pohyby na účte 042 MD - hlavná kniha /
 • údaje o spoločníkoch s.r.o., prípadne o akciách v prípade a.s.
 • údaje o založení spoločnosti a jej registrácii / z výpisu z OR SR /
 • údaje o predmete činnosti spoločnosti / z výpisu z OR SR /

Ako na to:

 • najprv si vyplníme našimi údajmi súbor udaje.xls
 • v súbore S,V,CF,FA.rok.xls vyplníme nesúčtové riadky vo Výkaze ziskov a strát, v Súvahe
 • doplníme údaje v zošite Hlavička FA +.xls, tzn.počty pracovníkov a odpracované hodiny pracovníkov
 • otvoríme si súbor Integrovaná VS, S, V, CF, BS, PL,GV.xls a v ňom doplníme údaje v liste VS
  • vyplníme nesúčtové riadky vo Výkaze ziskov a strát, Súvahe za bežné aj minulé zdaňovacie obdobie
  • predmet činnosti spoločnosti / z výpisu z OR SR /
  • spoločníci a orgány spoločnosti / z výpisu z OR SR/
  • Pohľadávky a záväzky do a po lehote splatnosti / z Poznámok.../
  • skontrolujeme prípadne opravíme údaje v CF po rokoch /z Finančných tokov, CF.../
  • doplníme časť vo VS ohľadom investícií / účet 042 MD/ z Hlavnej knihy
  • doplníme vo VS textový výhľad činnosti spoločnosti na najbližšie obdobie
 • skontrolujeme si výzor grafov a správnosť údajov vo VS a FA
 • vytlačíme súbory S,V,CF,FA rok.xls a Hlavička FA +.xls
 • vytlačíme list VS a hlavička / k VS /
Ukážka zhotovenej VS v pdf

Náhľad zhotovenej VS verzia pre Sk
Náhľad zhotovenej VS verzia pre EUR